BEEF AND LAMB SA WERK SAAM MET DIE DEPARTEMENT VAN BASIESE ONDERWYS / BEEF AND LAMB SA COLLABORATES WITH THE DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION

BEEF AND LAMB SA WERK SAAM MET DIE DEPARTEMENT VAN BASIESE ONDERWYS  / BEEF AND LAMB SA COLLABORATES WITH THE DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION

BEEF AND LAMB SA WERK SAAM MET DIE DEPARTEMENT VAN BASIESE ONDERWYS / BEEF AND LAMB SA COLLABORATES WITH THE DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION

BEEF AND LAMB SA WERK SAAM MET DIE DEPARTEMENT VAN BASIESE ONDERWYS

Werkskeppingsinisiatiewe word dringend benodig in Suid-Afrika, met werkloosheid wat vroeg in 2024 tot 32,9% gestyg het en byna twee derdes van jongmense wat sukkel om werk te kry. Hierdie krisis vereis onmiddellike optrede om armoede te verlig en lewenstandaarde te verbeter.

 

Daar is belowende werksgeleenthede vir die jeug op die horison, wat wissel van die groeiende behoefte aan hernubare energie tot ‘n groter vraag na voedselverwerking en verwante dienste. Om hierdie uitdaging aan te pak, is die Suid-Afrikaanse regering, saam met die privaat sektor en internasionale vennote, besig met inisiatiewe wat gefokus is op vaardigheidsontwikkeling, ondersteuning van entrepreneurs en belegging in infrastruktuur. Hierdie pogings het ten doel om ekonomiese groei aan te wakker en broodnodige werksgeleenthede vir die toekoms te skep.

 

RMIS erken die dringendheid van hierdie behoefte en glo die Suid-Afrikaanse rooivleisbedryf kan ‘n belangrike rol speel om werkloosheid te verlig. In 2023 het Beef and Lamb SA, die verbruikersopvoedingsfunksie van die RMIS, ‘n uitnodiging aanvaar om saam met die Departement van Basiese Onderwys te werk sover dit FET Fase Diensvakke betref. Hierdie vakke, insluitend Gasvryheidstudies en Verbruikerstudies, is ontwikkel om skoliere toe te rus met praktiese sowel as ondernemingsontwikkelingsvaardighede teen die tyd dat hulle Graad 12 voltooi, om nie net hul lewenskwaliteit te verbeter nie, maar ook om hulle in staat te stel om ‘n bydrae tot die ekonomie te maak.

 

Ná oorleg met die provinsiale diensvakadviseurs en die nasionale koördineerder is die behoefte aan opvoedkundige hulpbronne bepaal ten einde onderwysers te help om praktiese befondsingsbeperkings te oorbrug wanneer dit by die onderrig van die rooivleiskomponent van die vak kom. Beef and Lamb SA het ‘n reeks hulpbronne ontwikkel en versprei, insluitend nuutontwikkelde karkasplakkate en werkboekuitdrukke aan elke Gr12-gasvryheidstudieleerling en -skool in die land, van die mees afgeleë gebiede in Kwazulu-Natal tot in die Noord-Kaap. Om by te dra tot die praktiese komponent van die vakke het Beef and Lamb SA ‘n reeks video’s met vleishanteringstegnieke vervaardig, beskikbaar as YouTube kort video’s en Instagram-video’s, sodat leerders oral in die land toegang van hul fone kan verkry. Die video’s is onder alle onderwysers versprei om in die klaskamer te gebruik in gevalle waar hulle nie die hulpbronne het om hierdie tegnieke te demonstreer nie. Die video’s is tydens ‘n persoonlike geleentheid bekendgestel waar Beef and Lamb SA se Handelsmerkbestuurder, Marina Fourie, alle Gautengse Gasvryheidsbestuur-opvoeders tydens hul praktiese assesseringsopleiding toegespreek het. Meat Handling Techniques: Trimming, Smoking, Rubbing, Trussing, Reverse Searing & Slicing Beef Fillet (youtube.com)

 

Beef and Lamb SA is besig met die ontwikkeling van bykomende studiemateriaal oor vleishantering en -gebruik, wat later in 2024 en 2025 by skole en onder verbruikers versprei sal word.

LOGO LINK  https://drive.google.com/drive/folders/1RQAzgGm6Sa7tIMNr4RLWu2MY-3l_bzZh?usp=sharing

POSTERS LINK https://drive.google.com/drive/folders/1KM7__R0vcc8l0XPN6MVtx1ZxKVdItwbg?usp=drive_link

CTA- Follow Beef and Lamb SA on Instagram, Facebook and Youtube.

www.beefandlambsa.com

Bron : Beef and Lamb SA

BEEF AND LAMB SA COLLABORATES WITH THE DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION

South Africa is in dire need of job creation initiatives, with unemployment soaring to 32.9% in early 2024, with nearly two-thirds of young people struggling to find work. This crisis calls for immediate action to alleviate poverty and enhance living standards.

 

There are promising opportunities for youth employment looming on the horizon, ranging from the growing need for renewable energy to an increased demand for food processing and related services. To tackle this challenge, the South African government, along with the private sector and international partners, is rolling out initiatives focused on skills development, supporting entrepreneurs, and investing in infrastructure. These efforts aim to spark economic growth and create much-needed jobs for the future.

 

RMIS recognises the urgency of this need and believes the South African red meat industry can play an important role in alleviating unemployment. In 2023 Beef and Lamb SA, the consumer education function of the RMIS, accepted an invitation to collaborate with the Department of Basic Educations FET Phase Service Subjects. These subjects, including Hospitality Studies and Consumer Studies, are developed to equip scholars with practical as well as enterprise development skills by the time they complete Grade 12, to not only improve their quality of life, but to enable them to contribute to the economy of our country.

 

After consulting with the provincial service subjects’ advisors and the national coordinator the need for educational resources, to help teachers bridge practical funding constraints when it comes to teaching the red meat component of the subject, was established. Beef and Lamb SA developed and distributed a series of resources, including newly developed carcass posters and workbook printouts to every Grade 12 hospitality studies scholar and school in the country, from the most remote areas in Kwazulu-Natal to the Northern- Cape.

 

To add to the practical component of the subjects Beef and Lamb SA produced a series of meat handling techniques videos, available as YouTube Shorts and Instagram Videos, for learners to access from their phones anywhere in the country. The videos have been distributed to all teachers to use in the classroom in instances where they do not have the resources to demonstrate these techniques. These videos were launched at an in-person event where Beef and Lamb SA Brand Manager, Marina Fourie, addressed all Gauteng Hospitality Management educators at their practical assessment training. Meat Handling Techniques: Trimming, Smoking, Rubbing, Trussing, Reverse Searing & Slicing Beef Fillet (youtube.com)

 

Beef and Lamb SA is in the process of developing additional meat handling and utilisation sheets to be distributed to schools and consumers later in 2024 and in 2025.

LOGO LINK  https://drive.google.com/drive/folders/1RQAzgGm6Sa7tIMNr4RLWu2MY-3l_bzZh?usp=sharing

POSTERS LINK https://drive.google.com/drive/folders/1KM7__R0vcc8l0XPN6MVtx1ZxKVdItwbg?usp=drive_link

CTA- Follow Beef and Lamb SA on Instagram, Facebook and Youtube.

www.beefandlambsa.com

Source : Beef and Lamb SA