Regering pleeg verraad teenoor boere oor veiligheid

TLU SA / TAU SA

194 James Avenue / Jamesrylaan 194

PO Box 912-51 / Posbus 912-51

SILVERTON / SILVERTON

0127 / 0127

T: (012) 804-8031, F: (012) 804-2014, E: koms@tlu.co.za

W: www.tlu.co.za

MEDIA RELEASE                                    MEDIAVERKLARING

Issued by: TAU SA Uitgereik deur: TLU SA
Enquiries: Mr Louis Meintjes

President TAU SA

Cell.: 082 461 7262

Mr Bennie van Zyl

General Manager TAU SA

Cell.: 082 466 4470

Navrae: Mnr Louis Meintjes

President TLU SA

Sel.: 082 461 7262

Mnr Bennie van Zyl

Hoofbestuurder TLU SA

Sel.: 082 466 4470

Date: Thursday, February 16, 2017 Datum: Donderdag, 16 Februarie 2017

Regering pleeg verraad teenoor boere oor veiligheid

Mnr. Louis Meintjes, president van TLU SA, het pres. Jacob Zuma daarvan beskuldig dat sy regering nie die politieke wil het om na die boeregemeenskap se veiligheid om te sien nie.

Mnr. Meintjes het pres. Zuma verder daarvan beskuldig dat hy die landbougemeenskap, synde ‘n strategies belangrike komponent wat stabiliteit kan verseker, verraai deur sy versuim om iets aan dié uiters belangrike gemeenskap se veiligheid, as voorsieners vir voedsel op almal se tafel, te doen.

In die eerste 14 dae van die tweede maand van die jaar is reeds 11 mense op plase vermoor. Dis byna een moord per dag.

TLU SA staan daarop dat die regering ‘n Grondwetlike verpligting het om na die veiligheid van sy burgers om te sien, waarvan hy nie kan wegkom nie. Dit sluit die landbougemeenskap in, sê mnr. Meintjes.

Daarbenewens huiwer die land op die rand van ekonomiese rommelstatus. “Die regering moet ‘n klimaat skep waarbinne die privaatsektor met vertroue sal wil belê. Die Zuma-regering faal klaaglik daarin, net soos met sy verpligting om die gemeenskap veilig te hou,” sê mnr. Meintjes.

Die veiligheidsklimaat in Suid-Afrika is onaanvaarbaar en in wese korrup as gevolg van die ANC-regering wie se enigste beleid, die voortsetting van die “struggle” is, wat in praktyk neerkom op die oorlewing en verryking van regeringslui en hulle trawante, in plaas daarvan om die land te regeer tot almal se voordeel.  “Die voorbeeld wat die regering stel en ander toelaat om te stel, is inderdaad ‘n aanmoediging vir enigiemand om maar te neem wat hulle wil waar hulle wil, al is dit selfs ‘n persoon se lewe.  Plaasboere is vandag grootliks op hulself aangewese vir hul eie veiligheid terwyl politici uit hul pad gaan om voldoende veiligheidsmeganismes daar te stel om hulself op te pas, selfs om die SANW te ontplooi.

Mnr. Meintjes het president Zuma gedaag om sy standpunt oor die onaanvaarbare vlakke van plaasmoorde in geen onduidelike taal te stel, maar verder ook duidelik uit te stippel wat die regering se onmiddellike plan van aksie is om hierdie vergryp teen die reg van lewe van landbouers te stuit.

“Intussen het die landbougemeenskap geen alternatief as om homself te mobiliseer om die terrorisme wat teen hom gepleeg word, met gelyke munt te beantwoord nie.  Ons boere weier om in groen sakke van hulle plase gedra te word, terwyl die misdadigers binne dae borgtog kry om as helde van hulle gemeenskap geparadeer te word. Die boere se gemoedere loop hoog, en baie voel al byna dat hulle niks meer het om te verloor nie en is daarom bereid om tot uiterstes te gaan om ten minste hulle lewens en dié van hulle naasbestaandes met alles tot hulle beskikking te verdedig,” sê mnr. Meintjes.  “Net die regering is vir die plofbare situasie te blameer.”

Om uit te teken klik hier

Government commits treason against farmers over safety

Mr Louis Meintjes, President of TAU SA, accused president Jacob Zuma and his government that they do not have the political will to take care of the farming community’s safety.

Mr Meintjes also accused President Zuma of betraying the agricultural community which is a strategically important component that can ensure stability by being the providers of food on everyone’s table.  Government has failed with community safety on farms.

During the first 14 days of the second month of the year 11 people have already been killed on farms – almost one murder per day.

TAU SA insists that the government cannot sidestep its constitutional obligation to ensure the safety of its citizens. This includes the agricultural community, says Mr Meintjes.

The country is currently on the verge of being classified as economic junk status.  “The government must create a climate in which the private sector will invest with confidence.  The Zuma government is failing miserably in this, as it is failing miserably in its obligation to keep the community safe,” says Mr Meintjes.

The safety conditions in South Africa is unacceptable and fundamentally corrupted by the ANC government whose only policy is the continuation of the “struggle”, which amounts in practice to the survival and enrichment of government officials and their cronies, instead of governing the country to the benefit of all. “The example that the government sets and allows others to make is indeed an encouragement for anyone just to take what they want, where they want, even if it is a person’s life. Farmers nowadays have to rely largely on their own devices for their safety, while politicians go out of their way to provide sufficient safety mechanisms for themselves, even by deploying the SANDF in this regard.

Mr Meintjes challenged president Zuma to state his position on the unacceptable levels of farm murders   clearly and in no uncertain terms, and also to spell out clearly what the government’s immediate course of action is to stop the infringement of the right of life of farmers.

“The agricultural community has no alternative but to mobilize itself to fight the terrorism being committed against them in kind.  Our farmers refuse to be taken off their farms in green bags while the criminals get their freedom by bail within days and are paraded as heroes in their communities.  The farmers’ emotions are running high, and many feel that they have almost nothing more to lose and are therefore prepared to go to extremes to at least defend their own lives and those of their relatives with everything at their disposal,” said Mr Meintjes.  “Only the government is to blame for this explosive situation.”