RPO NOORD-KAAP HOU KONGRES / RPO NORTHERN CAPE HOLDS CONGRESS

RPO NOORD-KAAP HOU KONGRES  / RPO NORTHERN CAPE HOLDS CONGRESS

RPO NOORD-KAAP HOU KONGRES / RPO NORTHERN CAPE HOLDS CONGRESS

RPO NOORD-KAAP HOU KONGRES

Die RPO Noord-Kaap se jaarlikse kongres is op 6 Junie 2024 by die Flamingo Casino in Kimberley gehou. Vanjaar se tema was “Diere- en publieke gesondheid in ‘n veranderende markomgewing”.

 

Die uittredende voorsitter, mnr Koning Scholtz, het in sy voorsittersrede beklemtoon dat die RPO Noord-Kaap daar is om na die belange van die rooivleisprodusent om te sien en dat elke lid verantwoordelik is om sy rol binne die waardeketting te bepaal. Hy het ‘n beroep gedoen dat lede eienaarskap van die organisasie neem, betrokke raak en ‘n aktiewe bydrae lewer, nie net in finansiële terme by wyse van vrywillige bydraes nie, maar ook met insette ten einde die 2030-visie te bereik.

 

Hy het bevraagteken of produsente se fokus en benadering reg is. Produsente moet verseker dat ‘n produk van goeie gehalte gelewer word wat gesog en uniek is. Elke produsent moet sy biosekuriteit opskerp en as waghond optree om die verspreiding van siektes te bekamp wat die bedryf en die produsent baie kan benadeel.

 

Verder moet ‘n aksieplan in werking gestel word vir roofdiere.

 

Ten slotte het Scholtz benadruk dat lede nie in isolasie kan werk nie en dat vennootskappe en samewerking van verskeie vennote binne die waardeketting van groot belang is.

 

Die volgende sprekers het ook tydens die geleentheid opgetree:

Dr De Wet BarnardTegniese Veearts van MSD met dieregesondheidsvereistes vir die uitvoermark as tema.

 

Volgens dr Barnard gaan voedselproduksie binne die volgende 25 jaar met tot 60% groei. Dit beteken dat die uitvoermark ‘n toenemende rol gaan speel. In beide plaaslike- en op die uitvoermarkte word daar klem gelê op naspeurbaarheid. Die  produsent moet verseker dat die regte produk vir die regte mark produseer word. Dus moet diere ten alle tye gesond wees.  Hy het ‘n driehoek voorgestel wat die volgende vlakke voorstel:

  • 1ste vlak: Fetus en neonatale gesondheid
  • 2de vlak: Voorkoming
  • 3de vlak: Behandeling van siektes
  • 4de vlak: Herstel van die dier se gesondheid ná siektes

 

Dr Barnard het ook verwys na die rol van antibiotika en die toediening daarvan en die regulasies rondom uitvoere met betrekking tot antibiotika en die veiligheid van vleis.

Dr De Wet Barnard
Dr De Wet Barnard

Dr Gerhard NeethlingHoofbestuurder van die Rooivleis Abattoirvereniging met higiëniese vereistes by abattoirs as tema.

 

Dr Neethling het verduidelik dat verskeie toetse op die karkas by abattoirs gedoen word om die gehalte daarvan te bepaal. Die toetse word deur onafhanklike veeartse uitgevoer. Agt agentskappe is aangestel om inspeksies te doen en dit  word deur veeartse gemoniteer. Indien daar enige probleme met die karkas opduik sal die veearts die produsent kontak om die aangeleentheid te bespreek. ‘n Premie word betaal vir diere wat aan al die vereistes voldoen. Daar moet in gedagte gehou word dat sekere uitvoermarkte ligter karkaste vereis en dus moet skaapboere nie onder die valse indruk verkeer dat slegs 16kg tot 21kg karkasse beskore is vir die uitvoermark nie. Daar is wel geleenthede vir die ligter karkasse wat boere tydens droogtes lewer.

Dr Gerhard Neethling
Dr Gerhard Neethling

Dr Frikkie MaréHoofuitvoerende Beampte van die Nasionale RPO met die tema “Hoe moet landbouers hulself posisioneer om die uitvoermark suksesvol te kan betree”.

 

Dr Maré het die verskil tussen die statutêre heffing en die vrywillige bydrae omskryf en ook lig gewerp op die manier waarop die statutêre heffing verhaal word en watter rol die RMPC, RMIS en die RPO speel om te bepaal hoe hierdie fondse bedryf en bestee word.

 

Dr Maré het beklemtoon dat die RPO lewendige uitvoere steun en dat die organisasie in samewerking met die adjunk-direkteur-generaal, mnr Serage,  besig is om riglyne vir lewendige uitvoere te formuleer en te laat onderteken as deel van die reguleringsproses. Al die voorstelle en aanpassings was die gevolg van insette deur die rooivleisprodusente.

 

Volgens dr Maré is hy bewus daarvan dat Namibiese invoere die Noord-Kaapse en Wes-Kaapse boere beïnvloed, maar dat grense nie gesluit kan word nie, want in die groter prentjie het Suid-Afrika ‘n positiewe handelsbalans met Namibië. Baie van die Noord-Kaapse abattoirs sal nie ‘n bestaan kan maak as die invoere gestaak sou word nie. Die RPO kan egter ondersoek instel na die bottelnek wat ontstaan met die invoere, wat daartoe lei dat produsente nie hul vee kan slag nie omdat die abattoirs te vol is. Dit het ‘n uitwerking op pryse. Die RPO sal daarop fokus om invoere in groter mate te reguleer om in sekere tye plaas te vind sodat die pryse en aanbod in die Noord-Kaapse mark meer stabiel sal wees.

 

Dr Maré het verder beklemtoon dat die doel van uitvoere nie is om beter pryse te behaal nie, maar eerder om die plaaslike ekonomie teen skommelinge in die mark te beskerm wat daartoe lei dat produsente meer stabiele pryse ontvang. Oor die lang termyn maak dit die bedryf meer volhoubaar. Om dit te bewerkstellig moet produsente hulle denke rondom die uitvoermarkte verander. By abattoirs is daar net een standaard en dit gaan vir alle plaaslike markte sowel as uitvoermarkte geld. Naspeurbaarheid is dus noodsaaklik, nie net vir uitvoere nie, maar ook as ‘n bewys van diere se gesondheid. Die RPO poog ook om ‘n ISO-akkreditasie te verkry wat aan internasionale standaarde sal voldoen. Dieselfde konsep gaan gevolg word as wat die geval is in die wolbedryf en dit sal rooivleis ‘n bykomende hupstoot in die uitvoermarkte gee.

Dr Frikkie Maré
Dr Frikkie Maré

Die volgende toekennings is uitgedeel tydens die dinee: Die beste veediefstaltak in die Noord-Kaap is aangewys en die eer is aan die Calvinia-tak gegee. Die beste veediefstal-ondersoekbeampte in die Noord-Kaap het aan Sersant Barends by die Calvinia-veediefstaleenheid gegaan. Die RPO Noord-Kaap bedank die veediefstaleenhede in die Noord-Kaap vir hul volgehoue betrokkenheid by die organisasie en die toewyding waarmee hulle diens lewer om veediefstal in die Noord-Kaap te bekamp.

Brand du Toit (Voorsitter) en Charl Saunderson (Vise-voorsitter)
Brand du Toit (Voorsitter) en Charl Saunderson (Vise-voorsitter)

Tydens die geleentheid is Brand du Toit as die Voorsitter verkies en Charl Saunderson as die Vise-voorsitter.

 

Die RPO Noord-Kaap sien daarna uit om beter vennootskappe te vorm en ‘n wesenlike verskil te maak vir produsente. Spesiale dank is ook betuig aan alle produsente vir hulle volgehoue ondersteuning van die organisasie.

 

Verder het die RPO Noord-Kaap ook die borge tydens die kongres bedank vir hul bydrae tot die rooivleisbedryf in die Noord-Kaap. Dit is verblydend om te sien dat die vennote die waarde van rooivleisprodusente besef en dat hulle betrokke wil wees. ‘n Spesiale woord van dank was gerig aan MSD, GWK, Standard Bank, OVK, Virbac, FNB en Nedbank.

Bron : RPO Noord-Kaap

RPO NORTHERN CAPE HOLDS CONGRESS

The RPO Northern Cape’s annual congress was held on 6 June 2024 at the Flamingo Casino in Kimberley. This year’s theme was “Animal and public health in a changing market environment”.

 

The outgoing chairman, Mr Koning Scholtz, emphasised in his report that the RPO Northern Cape is there to look after the interests of the red meat producer and that each member is responsible for determining his role within the value chain. He called on members to take ownership of the organisation, get involved and make an active contribution, not only in financial terms by way of voluntary contributions, but also with inputs in order to achieve the 2030 vision.

 

He questioned whether producers’ focus and approach is right. Producers must ensure that a good quality product is delivered that is sought after and unique. Every producer must step up his bio-security and act as a watchdog to combat the spread of diseases that can greatly harm the industry and the producer.

 

Furthermore, an action plan must be implemented for predators.

 

Finally, Mr Scholtz emphasised that members cannot work in isolation and that partnerships and cooperation of various partners within the value chain are of great importance.

 

The following speakers performed during the event:

Dr De Wet BarnardTechnical Veterinarian from MSD with animal health requirements for the export market as theme.

 

According to him, food production will grow by up to 60% within the next 25 years. This means that the export market will play an increasingly important role. In both local and export markets, there is an emphasis on traceability. The producer must ensure that the right product is produced for the right market. Animals must therefore be healthy at all times. He proposed a triangle representing the following levels:

 

  • 1st level: Foetus and neonatal health
  • 2nd level: Prevention
  • 3rd level: Treatment of diseases
  • 4th level: Restore the animal’s health after illness

 

Dr Barnard also referred to the role of antibiotics and its application and the regulation of exports in relation to antibiotics and the safety of meat.

Dr De Wet Barnard
Dr De Wet Barnard

Dr Gerhard NeethlingGeneral manager of the Red Meat Abattoir Association with hygienic requirements at abattoirs as theme.

 

Dr Neethling explained that several tests are carried out on the carcass at abattoirs to determine its quality. The tests are carried out by independent veterinarians. Eight agencies have been appointed to carry out inspections and these are monitored by veterinarians. If any problems arise with the carcass, the vet will contact the producer to discuss the matter. A premium is paid for animals that meet all the requirements. It must be borne in mind that certain export markets require lighter carcasses and therefore sheep farmers should not be under the false impression that only 16kg to 21kg carcasses are allocated for the export market. There are opportunities for the lighter carcasses that farmers produce during droughts.

Dr Gerhard Neethling
Dr Gerhard Neethling

Dr Frikkie MaréChief Executive Officer of National RPO with the theme “How should farmers position themselves to enter the export market successfully”.

 

Dr Maré defined the difference between the statutory levy and the voluntary contribution and also shed light on the way in which the statutory levy is recovered and what role the RMPC, RMIS and the RPO play in determining how these funds are managed and spent.

 

Dr Maré emphasised that the RPO supports live exports and that the organisation in collaboration with the deputy director general, Mr Seragie, is working on formulating guidelines for live exports and getting them signed as part of the regulatory process. All the proposals and adjustments were the result of inputs from the red meat producers.

 

According to Dr Maré, he is aware that Namibian imports affect the Northern Cape and Western Cape farmers, but pointed out that borders cannot be closed because in the bigger picture, South Africa has a positive trade balance with Namibia. Many of the Northern Cape abattoirs would not be able to make a living if the imports were stopped. However, the RPO can investigate the bottleneck that arises with the imports, which results in producers not being able to slaughter their livestock because the abattoirs are too full. This has an effect on prices. The RPO will focus on regulating imports to a greater extent in order to take place at certain times so that the prices and supply in the Northern Cape market will be more stable.

 

Dr Maré further emphasised that the purpose of exports is not to achieve better prices, but rather to protect the local economy against fluctuations in the market which leads to producers receiving more stable prices. Over the long term, this makes the industry more sustainable. To achieve this, producers must change their thinking around the export markets. At abattoirs there are only one standard and it applies to all local markets as well as export markets. Traceability is therefore essential, not only for exports, but also as proof of animal health. Furthermore, the RPO is trying to attain an ISO accreditation that will meet international standards. The same concept will be followed as is the case in the wool industry, and this will give red meat an additional boost in the export markets.

Dr Frikkie Maré
Dr Frikkie Maré

The following awards were handed out during the dinner: The best livestock theft branch in the Northern Cape was named and the honour was given to the Calvinia branch. Best sock theft investigator in the Northern Cape went to Sergeant Barends at the Calvinia Stock Theft Unit.

 

The RPO Northern Cape thanks the stock theft units in the Northern Cape for their continued involvement in the organisation and the dedication with which they provide service to combat livestock theft in the Northern Cape.

Brand du Toit (Voorsitter) en Charl Saunderson (Vise-voorsitter)
Brand du Toit (Voorsitter) en Charl Saunderson (Vise-voorsitter)

During the event, Brand du Toit was elected as the chairman and Charl Saunderson as the vice-chairman.

 

The RPO Northern Cape looks forward to forming better partnerships and making a significant difference for producers. A special word of thank you was extended to all producers for their continued support of the organisation.

 

Furthermore, the RPO Northern Cape also thanked their sponsors during the congress for their contribution to the red meat industry in the Northern Cape. It is gratifying to see that sponsors realise the value of producers and that they want to be involved. Many thanks to MSD, GWK, Standard Bank, OVK, Virbac, FNB and Nedbank.

Source : RPO Northern Cape