BEK-EN-KLOUSEER IN DIE KOLLIG / FMD IN THE SPOTLIGHT

BEK-EN-KLOUSEER IN DIE KOLLIG  / FMD IN THE SPOTLIGHT

BEK-EN-KLOUSEER IN DIE KOLLIG / FMD IN THE SPOTLIGHT

BEK-EN-KLOUSEER IN DIE KOLLIG

Die Oos-Kaapse RPO, RMIS en Agri Oos-Kaap het op 19 Junie 2024 ‘n bek-en-klouseer-konferensie by die Garden Court Hotel in Port Elizabeth aangebied, wat deur meer as 130 gaste bygewoon is.

 

Die konferensie is in twee sessies verdeel waartydens inligting en advies oor bek-en-klouseer met die bedryf gedeel is. Sessie Een het begin met ‘n opening en verwelkoming deur die Oos-Kaapse RPO-voorsitter, Frik van Rooyen, wat die doel van die konferensie uitgespel het.

 

Dr Liezel Wasserman het ‘n insiggewende aanbieding gelewer oor die bek-en-klouseer-virus, die oordrag van die virus en praktiese biosekuriteit, wat as agtergrond gedien het vir die ander aanbiedings wat gevolg het.

 

Dr Zoleka Ntondini van die Departement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming het ‘n opdatering verskaf oor die status van die siekte in die Oos-Kaap, asook vorentoe- en agtertoe-opsporing as deel van hul ondersoek na die oorsprong van die virus en die bewegingsbeheer wat in plek is in die Kouga/ Koukamma plaaslike munisipale gebiede.

 

Dr Gerhard Neethling van die Rooivleis Abattoirvereniging het die onderwerp van bek-klouseer-abattoirs aangeraak en verduidelik dat Suid-Afrika net een geregistreerde bek-en-klouseer-abattoir in Phalaborwa het. Hy het die behoefte aan meer bek-en-klouseer-geregistreerde abattoirs uitgelig en kortliks die proses en vereistes vir die registrasie van ‘n abattoir aangeroer.

 

RMIS se HUB, mnr Dewald Olivier, het ‘n aanbieding oor ‘n alternatiewe bek-en-klouseer bestuurstrategie en naspeurbaarheid gelewer. Hy het insig gegee in die RMIS 2030-strategie wat dieresiektes soos bek-en-klouseer en naspeurbaarheid ingesluit het.

 

Mnr Ivor Karan van Karan Beef het twee onderwerpe toegelig wat verband hou met die voerkraalbedryf, naamlik kooprisiko’s, naspeurbaarheid en uitvoere; terwyl dr Jade Hilton ‘n voorlegging oor biosekuriteitsmaatreëls op die plaas gedoen het.

 

Dr Frikkie Maré van die Nasionale RPO het die ekonomiese impak van bek-en-klouseer op die bedryf, wat groot is, bespreek.

 

Ná elke aanbieding was daar tyd vir ‘n vraag-en-antwoord-sessie en lede van die gehoor het geesdriftig met die aanbieders in gesprek getree, wat tot interessante en leersame besprekings gelei het.

 

Die tweede sessie van die dag is gestruktureer as ‘n gesprek met sleutelrolspelers in die bedryf, vee-agente en boere, waar besluite vir die pad vorentoe oor die volgende onderwerpe geneem is: Biosekuriteit, veilings, naspeurbaarheid en inenting.

 

Sover dit biosekuriteit betref moet elke plaas ‘n risikobeoordeling hê wat met ‘n geskrewe protokol uitgevoer word om ‘n risikoprofiel vir individuele plase te skep. Daar is ook aanbeveel dat boere met veeartse, BKB-biosekuriteitsbeamptes of biosekuriteitskundiges konsulteer.

 

Veilings moet gesertifiseerde biosekuriteitsplanne in plek hê en die biosekuriteitsreëls vir vee-agente moet streng nagekom word. Enige dier wat van ‘n plaas af verwyder word, moet in terme van AIDA gemerk word en diere moet na die plaas van herkoms/geboorte teruggespoor kan word. Veilingsfasiliteite moet selfregulering toepas en hul eie biosekuriteit-protokolle afdwing. Agente moet boere dwing om aan alle papierwerk te voldoen alvorens hulle aan ‘n geakkrediteerde veiling kan deelneem wat in lyn met biosekuriteitsreëls is.

 

Wat naspeurbaarheid betref, is verskeie platforms bespreek wat tans beskikbaar is en ‘n lys hiervan sal deur RMIS aan Agri Oos-Kaap verskaf word. Boere moet vrywillig ‘n naspeurbaarheidstelsel implementeer en gebruik maak van skyfies waarmee daar nie gepeuter kan word nie. Toegang tot markte kan vergemaklik word met die gebruik van naspeurbaarheid en daarom word boere aangemoedig om so gou as moontlik ‘n stelsel vir hul kuddes te implementeer.

 

Dewald Olivier van RMIS het voorgestel dat ‘n stelsel van inenting met kompartemente gevolg word. Inenting is ‘n aanvaarde praktyk wêreldwyd, maar dit moet gekommunikeer word. Dit sal boere, voerkrale, spesifieke gebiede, ens. toelaat om aansoek te doen vir ‘n status van skoon van bek-en-klouseer met inenting binne kompartemente. Die uitwerking op stoetdiere, die melkbedryf, die wolbedryf, die varkvleisbedryf, lewendige uitvoere, die skaap- en die bokbedryf (en die uitvoer daarvan) is ‘n paar onderwerpe wat in ag geneem moet word wanneer die besluit oor inenting geneem word.

Bron : RPO Oos-Kaap/Agri OK

FMD IN THE SPOTLIGHT

The Eastern Cape RPO, RMIS, and Agri EC hosted a foot and mouth disease (FMD) Conference at the Garden Court Hotel in Port Elizabeth on 19 June 2024, with over 130 guests in attendance.

 

The conference was split into two sessions where information and advice to the industry on FMD was shared. Session One started with an opening and welcome from the Eastern Cape RPO Chairman, Frik van Rooyen who provided the purpose of the conference.

 

Dr Liezel Wasserman gave an informative presentation on the FMD virus, the transmission of the virus, and practical biosecurity which set the understanding for the presentations to come throughout the day.

 

Dr Zoleka Ntondini from the Department of Rural Development, Agrarian Reform provided an update on the status of the disease in the Eastern Cape, forward and backward tracing as part of their investigation of virus origin, and discussed the movement control in place in the Kouga/Koukamma Local Municipal areas.

 

Dr Gerhard Neethling of the Red Meat Abattoir Association addressed the FMD abattoir topic whereby he explained that South Africa only has one registered FMD abattoir situated in Phalaborwa. He highlighted the need for more FMD-registered abattoirs and briefly touched on the process and requirements for registering an abattoir.

 

RMIS’s CEO, Dewald Olivier, gave a presentation on an alternative FMD management strategy and traceability. He gave insight into the RMIS 2030 Strategy which included animal diseases such as FMD and traceability.

 

Karan Beef presented on two topics related to the feedlot industry in terms of buying risks, traceability and exports which was presented by Mr Ivor Karan and biosecurity measures on farm which was presented by Dr Jade Hilton.

 

Dr Frikkie Maré from the National RPO discussed the economic impact of FMD on the industry, which are huge.

 

After each presenter time was given for a question-and-answer session, and members of the audience eagerly engaged with the presenters, which led to interesting and informative discussions.

 

The second session of the day was structured as a discussion with key industry role players, livestock agents and farmers, where resolutions for the way forward were decided on for the following topics: Biosecurity, auctions, traceability, and vaccination.

 

For biosecurity, each farm should have a risk assessment conducted with written protocol creating a risk profile for individual farms, it was recommended to consult with vets, BKB biosecurity officers or biosecurity experts.

 

Auctions must have certified biosecurity plans and the biosecurity rules for livestock agents should strictly be adhered to. Any animal moving off a farm should be marked in terms of AIDA and animals must be traceable back to the farm of origin/birth. Auction facilities should self-regulate, enforcing their own protocols for their auction facility in terms of biosecurity. Agents should force farmers to comply with all paperwork in order to participate in an acredited auction aligned with biosecurity rules.

 

In terms of traceability, multiple platforms were discussed that are currently available and a list of these will be provided by RMIS to Agri EC. Farmers should voluntarily adopt a traceability system with the use of tamper-evident tags. Access to markets may become easier with the use of traceability and hence farmers are encouraged to implement a system into their herds as soon as possible.

 

An idea was put forward by Dewald Olivier from RMIS stating; FMD-free, with vaccination, in compartments. Vaccination is an accepted practice worldwide but it needs to be communicated. This would allow farmers, feedlots, specific areas, etc. to apply for freedom with vaccination within compartments. The effects on stud animals, milk industry, wool industry, pork industry, live exports, sheep and goat industry (and the export of them) are a few topics raised to take into consideration when the decision on vaccination is taken.

Source : Eastern Cape RPO/Agri EC